ALGEMENE VOORWAARDEN

Online Italiaans Leren (”’wij”), onderdeel van Bambara.nl gevestigd in Nederland, is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring.

Online Italiaans Leren acht zorgvuldige verwerking van persoonsgegevens van het grootste belang. Persoonsgegevens worden zorgvuldig verwerkt en beveiligd. Bij de verwerking houden we ons aan de vereisten van de Algemene Verordening Gegevensbescherming (de “AVG”). Deze Privacyverklaring zet uiteen hoe wij uw gegevens verzamelen en gebruiken, in overeenstemming met de AVG.

In deze Privacyverklaring leggen wij uit welke persoonsgegevens wij verzamelen en gebruiken, en met welk doel wij dat doen. Wij raden u aan deze Privacyverklaring zorgvuldig te lezen. Deze Privacyverklaring heeft betrekking op onze website, https://onlineitaliaansleren.nl en gerelateerde websites en Diensten.

 

Deze Privacyverklaring is voor het laatst aangepast op: 20-2-2024

 

GEBRUIK VAN PERSOONSGEGEVENS

Als u gebruik maakt van websites en gerelateerde Diensten die Italiamo aanbiedt, dan kunt u persoonsgegevens met ons delen. Wij verzamelen en maken gebruik van persoonsgegevens die u, of uw bedrijf, direct met ons deelt. Wij zullen de persoonsgegevens niet voor andere doeleinden gebruiken dan beschreven in deze verklaring, tenzij u daar vooraf toestemming voor heeft gegeven.

 

SOORTEN GEGEVENS VERZAMELD

Wanneer u gebruik maakt van onze Diensten, dan kunnen we de volgende gegevens verzamelen:

 • Voor- en achternaam
 • Adresgegevens
 • Telefoonnummer
 • E-mailadres
 • IP-adres
 • Overige persoonsgegevens die u actief verstrekt bijvoorbeeld door een profiel op deze website aan te maken, in correspondentie en telefonisch
 • Gegevens over uw activiteiten op onze website
 • Gegevens over uw surfgedrag over verschillende websites heen (bijvoorbeeld omdat dit bedrijf onderdeel is van een advertentienetwerk)
 • Internetbrowser en apparaat type
 • Bankrekeningnummer

 

GRONDEN VOOR DE VERWERKING

Wij verwerken uw persoonsgegevens in het algemeen voor de volgende doeleinden:

 • Het afhandelen van uw betaling
 • Verzenden van onze nieuwsbrief en/of reclamefolder
 • U te kunnen bellen of e-mailen indien dit nodig is om onze dienstverlening uit te kunnen voeren
 • U te informeren over wijzigingen van onze diensten en producten
 • Online Italiaans Leren analyseert uw gedrag op de website om daarmee de website te verbeteren en het aanbod van producten en diensten af te stemmen op uw voorkeuren.
 • Online Italiaans Leren verwerkt ook persoonsgegevens als wij hier wettelijk toe verplicht zijn, zoals gegevens die wij nodig hebben voor onze belastingaangifte.

 

Wij verzamelen uw persoonsgegevens op basis van de gerechtvaardigde belangen of uw toestemming, die u te allen tijde kunt intrekken.

 

UW RECHTEN

U heeft het recht op inzage van de informatie die wij verwerken. Als u dat wilt, kunt u direct contact met ons opnemen. We zorgen ervoor dat we u een kopie bezorgen van de gegevens die we over u verwerken. Mogelijk moeten we uw identiteit verifiëren om aan uw verzoek te voldoen. Als u gelooft dat de verstrekte informatie die we over u verwerken niet juist is, dan kunt u contact met ons opnemen om uw informatie te updaten. U heeft ook het recht om bezwaar te maken tegen de gegevensverwerking. Als u wilt dat wij uw informatie verwijderen, dan kunt u ons op ieder moment informeren. U kunt op elk moment contact met ons opnemen met betrekking tot deze verzoeken. We zullen altijd tijdig reageren, in overeenstemming met de AVG. Mocht u niet tevreden zijn met het antwoord dat u ontvangt, dan kunt u uw klacht voorleggen aan de betreffende toezichthouder.

 

DELEN MET ANDEREN

We zullen uw informatie niet delen met anderen zonder uw toestemming, tenzij dit noodzakelijk is in het kader van de uitvoering van de overeenkomst die u, of uw organisatie, met ons heeft afgesloten, of tenzij dit een wettelijke verplichting is.

 

DOORGIFTE VAN PERSOONSGEGEVENS

Ter realisering van de doeleinden beschreven in deze Privacyverklaring kunnen wij uw gegevens buiten de EER overdragen. Wanneer dit het geval is, zullen wij de juiste maatregelen nemen om er zeker van te zijn dat persoonsgegevens goed beveiligd zijn. Voor overdrachten naar de Verenigde Staten zorgen wij ervoor dat een dergelijke Amerikaanse partij aan het Privacy Shield voldoet. Voor andere overdrachten, kunnen we uw gegevens overdragen aan een door de Europese Commissie erkend land dat met betrekking tot Persoonsgegevens een passend beschermingsniveau biedt.

 

ANALYTICS

Gegevens die u verstrekt, kunnen worden bewaard voor het maken van statistische analyses, waaronder via Phoenix Analytics en/of Google Analytics. Deze statistieken worden gebruikt om de Diensten te optimaliseren. Zo kunnen wij zien hoe onze bezoekers de website gebruiken en op basis daarvan de website verbeteren.

 

 

COOKIES

Wij willen u op een gebruiksvriendelijke manier relevante en persoonlijke informatie kunnen bieden. Hiervoor maken wij op onze websites gebruik van verschillende soorten cookies. Wij plaatsen bijvoorbeeld cookies die noodzakelijk zijn voor het functioneren van de site. Denk hierbij aan de mogelijkheid tot reageren, de werking van spamfilters, het afspelen van video en caching om de website sneller te maken. Ook gebruiken wij analytische cookies die geen inbreuk maken op uw privacy.

In het algemeen worden cookies bewaard voor de duur van de (browser)sessie. Bovendien kan uw IP-adres worden opgeslagen in de logbestanden van onze webserver als u van onze Diensten gebruik maakt. Dit is noodzakelijk om onze Diensten op de juiste manier te beheren en te beveiligen. We gebruiken uw IP-adres niet om uw onlinegedrag te volgen of te registeren. Meestal zijn we niet in staat om uw IP-adres te koppelen aan uw naam, adres of andere identificerende informatie, behalve wanneer u ons dergelijke informatie verstrekt en gebruik blijft maken van hetzelfde IP-adres.

U kunt zich afmelden voor cookies door uw internetbrowser zo in te stellen dat deze geen cookies meer opslaat. Daarnaast kunt u ook alle informatie die eerder is opgeslagen via de instellingen van uw browser verwijderen.

 

BEVEILIGING

We zorgen ervoor dat uw persoonsgegevens tegen verlies of tegen onrechtmatige verwerking worden beveiligd. Wij hebben onder andere de volgende technische en organisatorische maatregelen genomen:

 • Logische toegangscontrole, gebruik van wachtwoorden en mogelijk een tweede factor;
 • Encryptie van data;
 • Pseudonimiseren van data;
 • Het gebruik van Virtual Private Servers (VPN) toegankelijk met de SSH-sleutel;
 • Overdrachten alleen over SSL;
 • Purpose-bound toegangsbeperkingen;
 • Controle van erkende autorisaties.

 

WEBSITES EN DIENSTEN VAN DERDEN

Onze Diensten omvatten activiteiten gerelateerd aan het leveren van software waarmee onze klanten hun eigen professionele websites kunnen bouwen. Onze klanten bepalen wat soort gegevens zij verzamelen op of via hun website. We verwerken dergelijke gegevens alleen namens onze klanten. Als u vragen heeft over informatie die onze klanten op of via hun website verzamelen, dan kunt u contact opnemen met de organisatie die de website heeft opgezet. Onze klanten bepalen welke andere diensten of plug-ins ze gebruiken. Deze Privacyverklaring is niet van toepassing op dergelijke andere diensten of plug-ins, noch op websites van derden die worden bezocht via links. We kunnen niet garanderen dat deze derden uw persoonlijke gegevens veilig en betrouwbaar behandelen. Wij adviseren u om de privacyverklaringen van deze partijen te lezen.

 

 

TARIEVEN

1. Algemeen

De tarieven voor de diensten en producten die worden aangeboden door Italiamo staan vermeld op onze website en in eventuele offertes die aan klanten worden verstrekt. Onze tarieven worden zorgvuldig vastgesteld op basis van een aantal factoren, waaronder de kosten van grondstoffen, arbeid, onderhoud en de waarde die we leveren aan onze klanten.

 

2. Tariefwijzigingen

Online Italiaans Leren behoudt zich het recht voor om de tarieven te wijzigen. Klanten worden ten minste tien dagen van tevoren op de hoogte gebracht van eventuele prijswijzigingen. De aankondiging van wijzigingen in tarieven zal worden gedaan via onze officiële communicatiekanalen: e-mail of een aankondiging op onze website.

 

3. Facturatie en Betaling

Facturatie vindt plaats volgens de overeengekomen betalingsvoorwaarden die bij het aangaan van de overeenkomst zijn vastgesteld. Betalingen dienen te worden voldaan binnen de termijn die op de factuur is aangegeven. Bij niet-tijdige betaling behoudt Italiamo zich het recht voor om wettelijke rente en incassokosten in rekening te brengen.

 

4. Offertes en Contracten

Alle offertes zijn vrijblijvend en veertien dagen geldig tenzij anders aangegeven. Overeenkomsten worden rechtsgeldig na ondertekening van een contract of bevestiging van een bestelling.

 

5. Annulering en Restitutie

De klant behoudt zich het recht om de overeenkomst te beëindigen of tijdelijk stop te zetten, Dit kan gemeld worden via ons contactformulier.

 

6. Vragen en Klachten

Heeft u vragen of klachten over de tarieven, dan kunt u contact opnemen via het contactformulier. We streven ernaar om alle vragen en klachten op een transparante en klantvriendelijke manier af te handelen.

 

Deze tarieven zijn een integraal onderdeel van de Algemene Voorwaarden en door gebruik te maken van onze diensten en producten, gaat u akkoord met deze tariefstructuur. Wij adviseren onze klanten om regelmatig deze sectie te raadplegen om op de hoogte te blijven van de meest actuele tariefinformatie.

 

BETALINGSVOORWAARDEN

1. Betalingsverplichting

Klanten zijn verplicht de voor de diensten of producten van Italiamo verschuldigde betalingen te voldoen conform de afgesproken tarieven en binnen de gestelde betaaltermijnen. Betalingen dienen te worden voldaan in de valuta waarin de factuur is opgesteld, tenzij anders overeengekomen.

 

2. Betaalmethoden

Italiamo accepteert verschillende betaalmethoden, waaronder bankoverschrijving, creditcard, debetkaart, en eventuele andere elektronische betaalmethoden die op onze website worden vermeld. Wij zorgen voor veilige betaalprocedures en respecteren de privacy van onze klanten bij alle transacties.

 

3. Betaaltermijnen

De standaard betaaltermijn voor facturen van Italiamo is vijf dagen na factuurdatum, tenzij anders overeengekomen. Een tijdige betaling is essentieel voor de continuïteit van de dienstverlening.

 

4. Te Laat Betalen

Bij overschrijding van de betaaltermijn is de klant van rechtswege in verzuim. Online Italiaans Leren zal een herinnering sturen en een extra termijn stellen voor de betaling. Indien betaling uitblijft, zijn wij gerechtigd rente en eventuele incassokosten te vorderen conform de wettelijke voorschriften.

 

5. Factuurdiscrepanties

Indien een klant het niet eens is met de factuur, dient dit binnen vijf werkdagen na ontvangst van de factuur aan Online Italiaans Leren te worden gemeld. De klant dient duidelijk de redenen van de discrepantie aan te geven, waarna Italiamo een onderzoek zal instellen.

 

6. Terugbetalingen en Credits

In het geval van een terugbetaling of credit zal Italiamo het verschuldigde bedrag binnen vijf dagen na bevestiging terugstorten op de rekening van de klant of verrekenen met toekomstige facturen.

 

7. Wijziging van Betalingsvoorwaarden

Online Italiaans Leren behoudt zich het recht voor om de betalingsvoorwaarden te wijzigen. Klanten worden hierover tijdig geïnformeerd conform de communicatieprocedures zoals uiteengezet in onze algemene voorwaarden.

 

Voor alle vragen met betrekking tot betalingen, facturatie of de betalingsvoorwaarden kunt u contact opnemen met onze financiële afdeling via het contactformulier op onze website.

 

Door het plaatsen van een bestelling of het voortzetten van gebruik van onze diensten bevestigt u dat u onze betalingsvoorwaarden heeft gelezen, begrepen en geaccepteerd. Het is uw verantwoordelijkheid om op de hoogte te blijven van eventuele wijzigingen in deze voorwaarden.